Közösségi ügylet alatt a Közösségen belüli termékbeszerzést, termékértékesítést, a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak nyújtott szolgáltatásokat, valamint az igénybe vett szolgáltatásokat értjük.

A szolgáltatásnyújtás akkor esik belföldön általános forgalmi adó hatálya alá, vagyis akkor keletkezik utána áfakötelezettség, ha annak az Áfa törvény rendelkezései szerint megállapított teljesítési helye belföldön van.

Főszabály szerint a szolgáltatás teljesítésének helye attól függ, hogy a szolgáltatás igénybe vevője adóalany-e, illetve az adóalanyok közti ügyletekben a szolgáltatás teljesítési helyét a szolgáltatást igénybe vevő adóalany székhelye, állandó telephelye, lakóhelye, szokásos tartózkodási helye határozza meg.

Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Vannak olyan szolgáltatások, melyek teljesítési helyére minden esetben a speciális szabályok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy azok igénybevevője adóalany vagy adóalanynak nem minősülő személy, szervezet. Emellett vannak olyan szolgáltatások is, melyekre a főszabálytól eltérő, különleges szabályozás csak akkor vonatkozik, ha azok igénybevevője nem minősül adóalanynak.

1. Szolgáltatások, melyek teljesítési helyét minden esetben – függetlenül attól, hogy az igénybevevő adóalany-e vagy nem – különleges szabályok alapján kell megállapítani:

Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásoknál az ingatlan fekvése a teljesítés helye. Ilyen szolgáltatásnak tekintjük a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást is.

Személy szállítása esetében a teljesítés helye az az útvonal, amelyet a szolgáltatás nyújtása során ténylegesen megtesznek.

Közlekedési eszközök rövid időtartamú bérbeadása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a közlekedési eszközt ténylegesen a bérbevevő birtokába adják.

Éttermi és egyéb vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik.

2. Szolgáltatások, melyek teljesítési helyét kizárólag akkor kell különleges szabályok alapján megállapítani, ha azok igénybevevője nem adóalany:

Ügynöki, közvetítői szolgáltatás teljesítési helye az a hely, ahol a közvetített ügylet teljesítési helye van.

Nem adóalany részére nyújtott termékfuvarozás esetében, – ha az nem minősül Közösségen belüli teherközlekedésnek – a teljesítés helye az az útvonal, amelyet a szolgáltatás nyújtása során ténylegesen megtesznek.

Nem adóalany részére nyújtott Közösségen belüli termékfuvarozás esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a termék fuvarozásának indulási helye van.

A bérmunka, ha azt külföldi illetőségű nem adóalany megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagon, terméken végzi a belföldi adóalany belföldön, és annak következményeként az így előállított terméket a vámhatóság harmadik országba kilépteti, bizonyos feltételek teljesülése mellett nem adózik pozitív adómértékkel, hanem adómentes.

Közlekedési eszköz hosszú távú – azaz 30 napot meghaladó, hajók esetén 90 napot meghaladó -bérbeadása esetén, amennyiben a megrendelő nem áfaalany, a teljesítés helye a megrendelő személy letelepedésének a helye.

Telekommunikációs szolgáltatások, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások (ún. távolról is nyújtható szolgáltatások) esetében, amennyiben a szolgáltatás igénybevevője nem áfaalany, a teljesítés helye az a hely, ahol ezzel összefüggésben a szolgáltatás igénybevevője letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

3. Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások

Amennyiben az ilyen jellegű szolgáltatás megrendelője nem adóalany, annak teljesítési helyét az a hely határozza meg, ahol a szolgáltatást ténylegesen végzik. Amennyiben adóalanynak nyújtanak ezen alcím alatt tárgyalt szolgáltatást, annak teljesítési helye a főszabály szerint alakul, azaz az igénybevevő gazdasági célú letelepedettsége lesz az irányadó.

4. Az Áfa tv. 46. §-ának hatálya alá tartozó szolgáltatások

Az Áfa törvény kiterjeszti az adóalanyok részére nyújtott szolgáltatások teljesítési helyének meghatározására vonatkozó főszabályt bizonyos esetekre, amikor a szolgáltatást igénybevevő harmadik országban letelepedett nem adóalany. A 46. §-ban jelölt szolgáltatásoknál nincs jelentősége a nyújtás, igénybevétel fizikai helyének.

5. A „fogyasztás, illetve a tényleges használat” elvének érvényesítése

A közlekedési eszközök – ideértve a vasúti kocsikat is – bérbeadása esetében – függetlenül attól, hogy rövidtávú, vagy tartós bérbeadásról van szó – a teljesítés helye belföld, ha a tényleges igénybevétel vagy a vagyoni előny szerzése belföldön van.

E szabály fordítva is igaz, azaz a bérbeadás teljesítési helye a Közösség területén kívül lesz, ha a tényleges igénybevétel vagy a vagyoni előny szerzése a Közösség területén kívüli területen van.

Forrás: https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020

 

Szerkesztette: Kun Grotter Edina junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda