Milyen feltételek vonatkoznak a hallgatók részmunkaidős munkájáról szóló megállapodás megkötésére, és mik az ebből fakadó adó- és járulékfizetési kötelezettségek?

Kivel lehet 2021-ben megállapodást kötni a hallgatók ideiglenes munkájáról?

A hallgatók ideiglenes munkájáról megállapodást a munkáltató köthet egy olyan természetes személlyel, aki nem töltötte be a 26. életévét, és

– középiskolás diák státusszal rendelkezik, ill.

– nappali tagozatos egyetemi hallgatói státusszal rendelkezik.

A hallgatók részmunkaidős munkájáról szóló megállapodás alapján csak középiskolás hallgatók (nappali és részidős hallgatók) és nappali tagozatos egyetemisták dolgozhatnak.

A korhatár azonban 26 év. A hallgatók részmunkaidős munkájáról szóló megállapodás megkötésének napján a hallgató nem lehet 26 éves vagy 26 évnél idősebb. A Munka Törvénykönyve szerint a hallgatók ideiglenes munkájáról szóló megállapodás alapján végzett munka legkésőbb annak a naptári évnek a végéig végezhető el, amelyben a természetes személy eléri a 26. életévét. Ügyelni kell arra, hogy a hallgató 26 éves kora után ne jöjjön létre új megállapodás. Egy régi, 26 éves kora előtt kötött megállapodás alapján legkésőbb ez év végéig továbbra is lehet dolgozni.

A kötelező iskolalátogatás befejezése előtti megállapodás alapján történő munka 2021 márciusától

A Munka Törvénykönyve szerint valakit legkorábban attól a naptól lehet alkalmazni, amikor ez a természetes személy eléri a 15. életévét. E kor elérése előtt a természetes személy nem lehet munkavállaló (munkavállalóként nem szerezhet jogokat és kötelezettségeket a munkaviszonyban). A 15. életév betöltésének másik feltétele, hogy a munkavállaló munkakezdésének napja ne legyen korábbi, mint az a nap, amikor ez a természetes személy befejezi a tankötelezettséget.

A gyakorlatban ez a feltétel nem teszi lehetővé az elsőéves középiskolás tanulók többségének munkáját, mivel a kötelező tízéves iskoláztatásuk csak augusztus 31-én ér véget, amelyben befejezték a középiskola első évfolyamát. Ez azt jelenti, hogy a középiskola első évében, valamint a középiskola első és második éve közötti szünetekben tilos dolgozniuk. Csak a gimnázium második évének elejétől kezdhetnek dolgozni.

A 15 év alatti természetes személyek és a 15 év feletti természetes személyek, akik még nem fejezték be a tankötelezettséget, csak könnyű munkát végezhetnek, amely természeténél és terjedelménél fogva nem veszélyezteti az egészségüket, biztonságukat, további fejlődésüket vagy az iskolába járást, például:

 • – sportesemények,
 • – reklámtevékenység,
 • – fellépés kulturális előadásokon,
 • – fellépés művészeti előadásokon,
 • – az előző pontokban nem említett egyéb tevékenységek, ha 15 évnél idősebb természetes személyről van szó a tankötelezettség végéig.

Az újdonság az utolsó pont, amely szerint 2021. március 1-jétől azok a személyek is képesek lesznek más könnyű munkát végezni, akik betöltik a 15. életévüket, de még nem fejezték be a tankötelezettséget, nemcsak a sport, a reklám, a kultúra és a művészet területén. Feltétel azonban, hogy a 15 év alatti természetes személyek és a 15 évnél idősebb természetes személyek munkavégzését a munkaügyi felügyelőségnek kell jóvá hagynia. Ha a munkaügyi felügyelőség engedélyt ad könnyű munkára ezeknél a személyeknél, akkor meg kell határoznia a ledolgozható órák számát és azokat a feltételeket, amelyek mellett ezek a személyek végezhetik a munkát.

A hallgatók ideiglenes munkájáról szóló megállapodás követelményei és modellje 2021-ben

A hallgatók részmunkaidős munkájáról szóló megállapodást írásban kell megkötni, különben a Munka Törvénykönyve szerint érvénytelen. Ha azonban elektronikus formában kötik meg, és annak lezárására például minősített elektronikus aláírást használnak, akkor az érvényes, mert ilyenkor mindig megmarad az írásbeli forma (§ 40 Polgári Törvénykönyv). A hallgatók részmunkaidős munkájáról szóló megállapodás egy példányát szintén át kell adni a hallgatónak.

A hallgató ideiglenes munkaszerződésének a következőket kell tartalmaznia:

 • – megbeszélt munka,
 • – az elvégzett munka megbeszélt bérezése,
 • – a megbeszélt munkaidő-tartomány és
 • – a megállapodás érvényességének időszaka.

A hallgatók részmunkaidős munkájáról szóló megállapodás egy meghatározott időtartamra, legfeljebb 12 hónapra szól. Ezen időszak lejárta után azonban azonnal lehet új megállapodást kötni ugyanazzal a személlyel.

Az iskolába járás megerősítése és a megállapodás megkötése a középiskolából az egyetemre való átmenet során vagy az egyetemi diplomák között

A hallgatók részmunkaidős munkájáról szóló megállapodás szerves része a középiskolás vagy a nappali tagozatos egyetemi hallgató státuszának megerősítése. Ez azt jelenti, hogy minden egyes megállapodáshoz csatolni kell egy ilyen megállapodást. Van azonban egy kivétel.

Eddig eltérő vélemények voltak a megállapodás megkötésének vagy tartásának jogszerűségéről a középiskolai tanulmányok befejezése és az egyetemi tanulmányok megkezdése között, illetve a felsőoktatás egyik szintjének befejezésétől egy másik felsőfokú oktatás kezdetéig tartó időszak között. Ennek oka az volt, hogy a középiskola és az egyetemi tanulmányok megfelelő szintjének elvégzése után a természetes személy megszűnik tanuló vagy hallgató lenni. Ezeket az ellentmondásos kérdéseket a Munka Törvénykönyvének 2021. március 1-jei hatállyal történő módosítása oldotta meg.

A módosított Munka Törvénykönyve szerint az alapszabály:

 • – a természetes személynek középiskolai tanuló státusza van a középiskolai tanulmányok megfelelő befejezésétől történő ugyanazon naptári év október 31-ig,
 • – a természetes személynek nappali tagozatos egyetemi hallgatói státusza van a nappali tagozatos egyetemi tanulmányok első fokozatának megfelelő befejezésétől ugyanazon naptári év október 31-ig tartó időszakban.

Ez azt jelenti, hogy a középiskola, valamint a felsőoktatás befejezése utáni időszakban, ugyanazon év október 31-ig lehet megállapodást kötni ezekkel a természetes személyekkel. Ezekben az esetekben nem szükséges az iskolalátogatásról szóló igazolást csatolni a megállapodáshoz. Ehelyett a megállapodást igazolni kell a tanulmányok megfelelő befejezéséhez (például tanulószerződéses, bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, egyetemi oklevél és államvizsga-bizonyítvány) kapott bizonylattal.

Bérek a hallgatók ideiglenes munkájáról szóló megállapodásban 2021-ben

A hallgatói ideiglenes munkaszerződés alapján dolgozó munkavállalók minimálbérre jogosultak, amelynek összege 2021-ben 3,58 euró ledolgozott óránként. A munkaviszonyban lévő munkavállalókkal összehasonlítva azonban nem vonatkoznak rájuk minimálbér-igények az adott munkakör munkaintenzitásának mértéke szerint.

Ezenkívül a hallgatói ideiglenes munkaszerződés alapján dolgozó munkavállalók jogosultak a szombati, a vasárnapi munkavégzés bérjuttatására és az éjszakai munkavégzés bérjuttatására is.

A hallgatók részmunkaidős munkájáról szóló megállapodás esetén az elvégzett munka díjazását legkésőbb a munka elvégzésének hónapját követő naptári hónap végéig ki kell fizetni. Ezért nem lehet megállapodni a nem rendszeres jövedelmezésről ezekkel az alkalmazottakkal.

A hallgatók ideiglenes munkájáról szóló megállapodást érintő jövedelemadó 2021-ben

A hallgatók ideiglenes munkájáról szóló megállapodás alapján dolgozó munkavállalók szintén jogosultak az adóalap adómentes részét alkalmazni (vagy a gyermek után járó adóbónuszt). Az adózó adóalapjának nem adóköteles része 2021-ben havonta 375,95 EUR. A gyermekenkénti adóbónusz összege 2021 során változik, és a gyermek életkorától is függ.

A hallgatók az adóalany adómentes részét és a gyermekek után járó adóbónuszt úgy igényelhetik, hogy munkáltatójukhoz benyújtják az „adómentes rész és az adóbónusz alkalmazásáról szóló nyilatkozatot (36.§, 6. bekezdés, Jövedelemadóról szóló törvény).

Szociális és egészségbiztosítás a hallgatók részmunkaidős munkájáról szóló megállapodás alapján

A hallgatók csak a társadalombiztosítást kötelesek fizetni. Az ilyen típusú munkaviszonyra az egészségbiztosítást nem fizetik. Ami a társadalombiztosítást illeti, a munkavállalónak joga van egy munkáltatónál az ún. „díjmentesség”-re. Ez alapján nem fizeti a társadalombiztosítást a bruttó bér 200 eurót meg nem haladó részéből (a munkáltató csak a bruttó bér ezen részéből fizet baleset- és garanciabiztosítást).

Szerkesztette: Ing. Kulacs Enikő, junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda

Forrás: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/dohoda-o-brigadnickej-praci-studentov-2021