Adókedvezmények

Az adókedvezményeket a személyi jövedelemadóról és a társasági adóról szóló 595/2003 számú többször módosított törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szabályozza. Az adózó bizonyos feltételek teljesülése után érvényesíthet:

  1. gyermekek után járó adókedvezményt – az szja-törvény 33. §-a szabályozza,
  2. jelzáloghitel-kamatra vonatkozó adókedvezményt – az szja-törvény 33a §-a szabályozza.

Mi az a gyermek után járó adókedvezmény?

A gyermekek után járó adókedvezmény a személyi jövedelemadó összegét közvetlenül csökkentő (tehát nem az adóalapot csökkentő) tétel. Az adókedvezménnyel tehát – havi rendszerű érvényesítés esetén – növelhető a munkavállaló havi nettó bére, ezen kívül lehetőség van beadott adóbevallás vagy éves adóelszámolás keretében az adó összegének az adókedvezmény összegével való csökkentésére, például egyéni vállalkozók esetén.

Eltartott gyermek a gyermekek után járó adókedvezmény érvényesítése céljaira 2020-ban

Az adózó érvényesítheti ezt a kedvezményt a vele egy háztartásban élő valamennyi eltartott gyermek után. Az adózónak az adókedvezményre vonatkozó jogos igénye érvényesítésének szükséges feltétele a közös háztartásban élés, és nem a lakóhely címe a meghatározó (ha például az apa és a gyermek lakóhelye nem azonos). A gyermek átmeneti háztartáson kívül tartózkodása az érvényesítésre nincs hatással.

Az szja-törvény 33. § 2. bekezdése szerint az adózó által eltartott gyermeknek minősül az adózó saját gyermeke, örökbe fogadott gyermeke, az illetékes hatóság döntése alapján a szülői gondoskodást helyettesítő gondozásba fogadott gyermek és a másik házastárs (a családi pótlékról szóló 600/2003 számú törvény szerint) eltartottnak minősülő gyermeke. Az adózó eltartott gyermekének minősül a még annak felnőtté válása előtt a szülői gondoskodást helyettesítő gondozásba helyezett felnőtt eltartott gyermek is.

Mikortól meddig fizetik a gyermekek után járó adókedvezményt

Az adókedvezményre való jogosultság a gyermek születésének hónapjától kezdve egészen addig a hónapig érvényesíthető, amelyben a gyermek betölti a 25. életévét (ha középfokú vagy felsőfokú nappali tagozatos tanulmányokat folytatva készül a hivatására). Örökbefogadott gyermekek esetén abban a hónapban jön létre a jogosultság, amelyben a gyermek örökbefogadásra került, illetve amelyben a gyermek a szülői gondoskodást helyettesítő gondozásba került az illetékes hatóság döntése alapján.

Ha olyan helyzet adódik, hogy:

  • – a gyermek befejezi a középiskolát és nem folytatja tanulmányait, a gyermek után járó adókedvezményre ugyanazon év augusztus 31-éig áll fent a jogosultság;
  • – a gyermek befejezi a középiskolát majd felsőfokú tanulmányokba kezd, az adókedvezmény jogosan érvényesíthető a középiskola elvégzése és az felsőoktatási intézménybe történő beiratkozás közötti hónapokra is (a beiratkozás legkésőbb annak az évnek októberében, amelyben a gyermek elvégezte a középiskolát);
  • – a gyermek elvégezte felsőfokú tanulmányait, a gyermek után járó adókedvezmény jogosan érvényesíthető a felsőfokú végzettség megszerzésének napjáig (az államvizsga napjáig), ha a gyermek nem töltötte még be a 25. életévét.  Ha a gyermek az felsőfokú végzettség megszerzése előtt betölti a 25. életévét, az adókedvezményre való jogosultság abban a hónapban ér véget, amelyben a gyermek betölti a 25. életévét.

2020.01.01-jétől havi 22,72 € adókedvezmény érvényesíthető. Éves szinten ez 272,64 €, minden egyes eltartott gyermek után. További szabály, hogy a 6 évesnél fiatalabb gyermekek után járó adókedvezmény összege megduplázódik – 2020-ban ezen gyermekek után az adókedvezmény összege havonta 45,44 €, éves szinten 545,28 €.  Az utolsó hónap, amikor lehetőség van a kétszeres összegű adókedvezmény érvényesítésére, az a hónap, amikor a gyermek eléri a hatéves kort.

Ki jogosult a gyermekek után járó adókedvezmény érvényesítésére 2020-ban

Ha a gyermek(ek) több, őket eltartó adófizetővel él(nek) egy háztartásban, akkor ezen adófizetők közül csak egy érvényesítheti az utána (utánuk) járó adókedvezményt. Ez azt jelenti, hogy ha a gyermek egy háztartásban él mindkét szülőjével, akkor az adókedvezményt csak az anya vagy csak az apa érvényesítheti.

A gyermekek után járó adókedvezmény szülési vagy szülői szabadság alatt 2020-ban

A gyermek után járó adókedvezmény már abban a hónapban érvényesíthető, amikor a gyermek megszületik. Viszont csak egy adózó érvényesítheti, aki megfelel cikkben leírt összes vonatkozó feltételnek.

Ha a gyermek édesanyja szülési szabadságon van, akkor az apa már a születés hónapjában érvényesítheti a gyermek után járó adókedvezményt (például: ha a gyermek 2020 júniusában születik, az apa már 2020 júniusában érvényesítheti az adókedvezményt).  Az apának azonban teljesítenie kell a jövedelemre vonatkozó feltételt – ha munkavállaló, akkor az adott hónapban az adóköteles jövedelme el kell érje a 290 eurót (a minimálbér fele). Ugyanezek a feltételek érvényesek akkor is, ha az apa a szülői szabadság idején kívánja érvényesíteni az adókedvezményt (ha az anya nem érvényesíti).

Ha az apa érvényesíti a gyermek után járó adókedvezményt, de bizonyos hónapokban nincs jövedelme, akkor nem érvényesítheti az adókedvezményt havi rendszerben, hanem csak a naptári év vége után, éves adóelszámolás illetve benyújtott szja-bevallás keretében (ha elérte az előírt jövedelmet). Például, ha a gyermekkel az apa van szülői szabadságon és ebben az időszakban nincs jövedelme, nem érvényesítheti havi rendszerben az adókedvezményt (vagy érvényesítheti ezekben a hónapokban az anya, ha van jövedelme, vagy pedig valamelyik szülő később az éves adóelszámolás vagy adóbevallás keretében, ha megfelelnek a feltételeknek).

A gyermek után járó adókedvezmény érvényesítéséhez 2020-ban szükséges dokumentumok

A gyermekek után járó adókedvezményt érvényesítő adózónak mellékelnie kell az adókedvezményre való jogosultságát igazoló dokumentumokat, mégpedig:

  • – agyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy a születési anyakönyvi adatok leiratát,
  • – iskolai igazolást arról, hogy az adózóval egy háztartásban élő gyermek tanulmányok útján rendszeresen készül hivatására (ha a gyermek középiskolában vagy felsőoktatási intézményben tanul), vagy az illetékes hatóság igazolását az eltartott gyermek után járó családi pótlék folyósításáról,
  • – az illetékes hatóság igazolását arról, hogy a gyermek eltartottnak minősül, de betegség vagy baleset miatt nem készülhet rendszeresen tanulmányok útján a hivatására, illetve jövedelemszerző tevékenységet nem folytathat, vagy az illetékes hatóság igazolását az eltartott gyermek után járó családi pótlék folyósításáról.

Ha a munkavállaló az adókedvezményt a munkáltatójánál érvényesíti, akkor az okiratokat a munkáltatójának nyújtja be. Ha az adózó (vállalkozó vagy akár munkavállaló) adóbevallás keretében érvényesíti az adókedvezményt, akkor az okiratok az adóbevallás mellékletét képezik.

2019. december 1-ji hatállyal az szja-törvény módosítása útján megváltozik az iskolalátogatási igazolásmint a gyermek után járó adókedvezményre való jogosultságot igazoló okirat benyújtása. 2019 decembere óta érvényes, hogy a csak nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel rendelkező munkavállalók és a csak az szja-törvény 6. § 1. és 2. bekezdése szerinti jövedelemmel rendelkező természetes személyek a 2019-es szja-bevallás benyújtásakor Szlovákia területén található középiskolában vagy felsőoktatási intézményben végzett nappali tagozatos tanulmányok eseténnem kötelesek a gyermekek után jár adókedvezmény érvényesítése céljából az adóhatóság részére iskolalátogatási igazolást benyújtani (ez nem érvényes a külföldi tanulmányok igazolására).

Mindazonáltal továbbra is érvényes, hogy a munkavállaló az iskolalátogatásról papíralapú igazolást nyújt be a munkáltatójának (ha a munkáltatójánál érvényesíti az adókedvezményt havi rendszerben vagy éves szinten a éves adóelszámolás keretében), a külön szabályozás alá eső munkáltatók kivételével (ha a munkáltató pl. állami hatóság, önkormányzat stb.).

Adókedvezmény korlátozott adókötelezettség alá tartozó (a Szlovák Köztársaságon kívüli illetőségű) adózók esetén

Az adókedvezményt korlátozott adókötelezettség alá tartozó adózó is érvényesíti, ha a Szlovák Köztársaság területén található forrásból származó adóköteles jövedelmeinek összege az adott adózási időszakban elérte az adóalany összes, a Szlovák Köztársaság területén és külföldön található forrásból származó jövedelmének 90%-át.

Szerkesztette: Ing. Kulacs Enikő, junior könyvelő, Paragraf Könyvelő Iroda

Forrás: https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/danovy-bonus-dieta-2020