Zmeny v Maďarsku od 1. júla

V Maďarsku od 1. júla nadobudnú platnosť výrazné zmeny. Okrem iného sa menia pravidlá sociálneho poistenia, oznamovacej povinnosti, resp. nastávajú zmeny aj vo fakturácii.

Pravidlá sociálneho poistenia

Zavádzajú nové pomenovanie: príspevok na sociálne zabezpečenie

ktorý zahŕňa:

–          príspevok na zdravotné poistenie (4%),

–          hotovostný príspevok na zdravotné poistenie (3%),

–          príspevok na trh práce (1,5%),

–          príspevok na starobné dôchodkové sporenie (10%)

ktoré splývajú do príspevku s jednou sadzbou (18,5%). To znamená, že administrácia sa zjednodušuje, pretože každému bude odrátaný jednotný príspevok na sociálne poistenie.

Samozrejme existujú aj výnimky, ktoré sú povinné odvádzať len príspevok na starobné dôchodkové sporenie (10%). Tieto výnimky sú nasledovné:

–          člen sociálneho družstva, ktorý vykonáva prácu ako člen družstva,

–          cirkevná osoba vykonávajúca bohoslužby,

–          osoba poberajúca príspevok pre uchádzača o zamestnanie,

–          poberateľ rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku na podporu výchovy dieťaťa, príspevku na starostlivosť o dlhodobo choré dieťa, ošetrovného,

–          poberateľ rehabilitačného,

–          poberateľ podpory na rozvoj zamestnanosti,

–          poberateľ dávky / príplatku ku mzde poskytovaného pre osoby, ktoré utrpeli poškodenie zdravia pri vykonávaní služobnej činnosti / vojenskej služby,

Určenie vymeriavacieho základu

Pre živnostníkov a podnikateľov sa znižuje a v prípade zamestnancov sa zavádza dolná hranica pre platenie odvodov, čo znamená že odvody sa platia po dosiahnutí 30 % minimálnej mzdy (t.j. 48.300 forintov v roku 2020). V prípade živnostníkov a podnikateľov povinnosť platiť sociálne odvody vzniká po dosiahnutí minimálnej mzdy, alebo ak hlavná činnosť, ktorú vykonáva osobne, si vyžaduje stredoškolské vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie, tak po dosiahnutí mesačnej sumy zaručenej minimálnej mzdy.

Odvodové povinnosti podnikateľov:

–          sociálne príspevky /daň/ 17,5%, od 1. júla 15,5%,

–          príspevok na odborné vzdelávanie 1,5%,

–          príspevok na sociálne zabezpečenie 18,5%.

–          daň z príjmu fyzickej osoby (DzP FO) 15%, ktorá sa platí po úhrade.

Odvodové povinnosti živnostníkov sú podobné, s tým rozdielom, že živnostníci neplatia príspevok na odborné vzdelávanie.

Oznamovacia povinnosť týkajúca sa faktúr a zmeny vo fakturácii

Vláda rozširuje vykazovanie oznamovaciu povinnosť v súvislosti s faktúrami v dvoch fázach. Prvá fáza sa začína od 1. júla 2020, druhá od 1. januára 2021.

Prvá fáza zahŕňa to, že bude potrebné poskytnúť údaje o každej takej faktúre, ktorú daňovník vystaví druhému tuzemskému daňovníkovi o transakcii ktorá bola vykonaná v tuzemsku. Okrem iného je potrebné takýmto spôsobom poskytovať údaje. Rozšírenú oznamovaciu povinnosť je potrebné najprv aplikovať na tie faktúry, ktoré budú vystavené 1. júla 2020 alebo neskôr. Okrem iného zaniká 100.000 forintová hranica vzťahujúca sa na čiastku DPH.

Od 1. júla 2020 uvedenie daňového identifikačného čísla odberateľa bude potrebnou formálnou náležitosťou faktúry. Bude potrebné uviesť prvých 8 čísiel daňového identifikačného čísla tuzemského daňovníka. Samozrejme aj naďalej je potrebné uviesť daňové identifikačné číslo (IČ DPH) na faktúrach vystavených v rámci Únie. V prípade, ak je odberateľom fyzická osoba, tak nie je potrebné uviesť ani daňové identifikačné číslo ani daňový identifikátor. Lehota na vystavenie sa skracuje na 8 dní odo dňa plnenia.

V prípade ručne vypísaných faktúr, vystavených tuzemským daňovníkom – nezohľadňujúc čiastku DPH – vzniká online oznamovacia povinnosť podľa nasledovných pravidiel:

–          v lehote do 4 dní ak čiastka DPH nepresahuje 500.000 forintov,

–          bezodkladne alebo najneskôr do 24 hodín ak čiastka DPH presahuje 500.000 forintov.

V prípade oznámenia chybných údajov alebo opomenutia oznámenia Daňový úrad môže vyrubiť za každú jednu faktúru pokutu do 200.000 forintov pre živnostníkov, pre iných až do 500.000 forintov.

Zdroj: ado.hu, portfolio.hu

Vyhotovil: Mgr. Páldi Ádám, junior účtovník, Paragraf účtovná a daňovo-poradenská kancelária

Show Comments

Comments are closed.