Szlovák cégalapítás

You are here: Home » Szolgáltatásaink » Szlovák cégalapítás

A szlovákiai könyvelés főtevékenységünk támogatásaként partnereink rendelkezésére állunk az alábbi területeken:

 • teljes körű szlovák cégalapítás
 • szlovákiai fióktelepek bejegyzése
 • szlovák cégmódosítás

 • szerződések elkészítése, felülvizsgálata
 • jogi képviselet Szlovákiában
 • szlovák ügyvéd, szlovák jogász

Több éves működésünk során több mint 200 szlovákiai cégalapítást, átalakulást, felvásárlást menedzseltünk a legkisebb betéti társaságtól a multinacionális nagyvállalat szlovákiai fióktelepéig. Magyarországi és szlovákiai érdekeltségű ügyfeleink mellett számos nyugat – és észak – európai befektető is cégünket bízta meg szlovák cége alapításával. A szlovákiai cégalapítás és a szlovák cégmódosítás során munkánk minőségét és globális kapcsolatrendszerünket MGI tagságunk is garantálja.

Gyors, megbízható szlovák cégalapítás…


 • 20% és 10% áfakulcs
 • 21% és 15% társasági adókulcs
 • 7% osztalékadó
 • egyszerűbb és áttekinthetőbb adórendszer
 • nincs helyi iparűzési adó
 • elektronikus hivatali kommunikáció
 • szlovák cég működése esetén több az elszámolható költség (pl. gépjármű fenntartásával kapcsolatos költségek, gépjármű és üzemanyag áfa elszámolás)
 • a szlovák minimálbér 580 Eur
 • adójóváírás szja esetén évi 4 414,20 Eur
 • szlovák cégalapítás esetén a törzstőke 5000 Eur
 • alacsony banki és adminisztrációs költségek


 • töltse ki az alapításhoz szükséges táblázatunkat ezt visszaküldve 24 órán belül elkészítjük a társasági szerződést
 • ha külföldi jogi személy/cég lesz a szlovák cég tulajdonosa, akkor a külföldi jogi személy aktuális cégkivonatát szükséges szlovák nyelvre fordítani, ez 2-3 nap alatt készül el, sürgős esetben akár 1 nap alatt
 • a szlovák cég bejegyzéséhez szükséges idő, a dokumentumok aláírását követő 7-8 munkanapon belül

a dokumentumok szlovákiai ügyvédünk és közjegyző jelenlétében  kerülnek aláírásra, mind az  ügyvezető mind a tulajdonos személyes jelenléte szükséges

 • az általános adószámhoz szükséges idő: a cégbejegyzést követő 7 nap
 • áfa és EU adószám igénylése: a kérelmezés nem automatikus, bizonyítani kell a szlovákiai gazdasági aktivitást. A kérelem elbírálásról szakbizottságok döntenek, a kérvény benyújtásától számított 30 napon belül.
 • bankszámlát nyitni cégbejegyzést követően személyesen az ügyvezetőnek kell, kötelező euros bankszámla, de lehetőség van más pénznemben vagy külföldi banknál is számlát nyitni


Korlátolt felelősségű társaság (s.r.o.)

 • Az “sro” a legelterjedtebb szlovák cégforma
 • A szlovák cégalapításához szükséges minimális törzstőke 5 000 euro
 • A társaság kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. A tagok felelőssége viszont korlátozott, a befizetendő törzstőke erejéig terjed ki.
 • Sro-t egy vagy több természetes vagy jogi személy alapíthat
 • A szlovák cégalapítás során figyelemmel kell lenni, arra hogy egy magánszemély maximum három egyszemélyes társaságot alapíthat.
 • A szlovákiai Korlátolt Felelősségű Társaság nevének tartalmaznia kell a “spol. s r. o.” vagy “s. r. o.” kifejezést.
 • A szlovák cég könyvelése során a társaságnak tartalékalapot kell képeznie az rendes évi zárszámadásban feltüntetett tiszta nyereségből a tiszta nyereség legalább 5 %-ának megfelelő, de a törzstőke 10 %-át nem meghaladó összegben. A tartalékalap a vállalkozás esetleges veszteségeire használható fel.
 • A társaság legfőbb szerve az éves közgyűlés, melyet legalább évente egyszer össze kell hívni.

Külföldi vállalkozás szlovákiai fióktelepe

 • A szlovákiai cégalapítás előtt célszerű átgondolni, hogy szükséges-e önálló céget alapítanunk vagy a gazdasági tevékenységünk folytatásához elég lehet egy fióktelepet létesíteni
 • Külföldi vállalkozás gazdasági tevékenységet úgy is folytathat Szlovákiában, hogy Szlovákiában bejegyzett fiókteleppel rendelkezik
 • Külföldi vállalkozás szlovákiai fióktelepe nem minősül elkülönült önálló jogi személynek
 • Vezető tisztségviselője szlovákiai vagy külföldi állampolgár egyaránt lehet
 • Bejegyzéséhez nincs meghatározva minimális tőkekötelezettség

Részvénytársaság (a.s.)

 • A szlovák részvénytársaság olyan jogi személy, mely alaptőkéje előre meghatározott számú és névértékű részvényből tevődik össze
 • A társaság kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. A tagok felelőssége korlátozott, nem felelnek a társaság kötelezettségeiért, ugyanakkor kötelesek a jegyzett részvények kibocsátási értékének teljes befizetéséért.
 • A szlovákiai részvénytársaság nevének tartalmaznia kell a “akc. spol.” vagy “a.s.” kifejezést.
 • A részvénytársaság nyilvánosan vagy zártkörűen működhet.
 • Részvénytársaságot egy vagy több részvényes is alapíthat. A szlovákiai cégalapításhoz egy tag esetén alapító okirat, több részvényes esetén társasági szerződés írásba foglalására van szükség.
 • A Szlovákiai cégalapításához részvénytársaság esetén minimálisan 25 000 euro névértékű részvény kibocsátása szükséges. A cégbejegyzés előtt minimum a részvények névértékének 30%-át be kell fizetniük a részvényeseknek.
 • A szlovák részvénytársaság legfőbb szerve a részvényesek közgyűlése. A közgyűlés hatásköre általában a következőkre terjed ki: alapító okirat módosítása, a jegyzett tőke csökkentése-emelése, igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása, nyereség felosztása.
 • Legfőbb operatív és végrehajtó szerve az igazgatótanács
 • Részvénytársaság szlovákiai alapítása esetén minimum háromtagú felügyelőbizottságot is kell választani, mely ellenőrzi az igazgatótanács munkáját.
 • A szlovák könyvelést könyvvizsgálónak kell felülvizsgálnia és az éves beszámolót hitelesítenie.

Betéti Társaság (k.s.)

 • A szlovák cégalapítások között a betéti társaság egy olyan vállalkozási forma, ahol egy vagy több tag (beltag) teljes vagyonával korlátlan felelősséget vállal a társaság kötelezettségeiért továbbá egy vagy több tag (kültag) csak vagyoni hozzájárulása erejéig tartozik felelősséggel.
 • A betéti társaság nevének tartalmaznia kell a “kom. spol.” vagy “k.s.”kifejezést. A szlovákiai cégalapítás során érdemes odafigyelni, hogy ha a cégnévben szerepel a kültag családi neve, akkor a kültag is korlátlanul felelős lesz a cég kötelezettségeiért.
 • A betéti társaság szlovákiai cégalapításkor a kültag minimális vagyoni hozzájárulása 250 euro, a beltagok részére nincs meghatározva minimális vagyoni hozzájárulási mérték.
 • Legfőbb operatív szerve maguk a beltagok, akik önállóan eljárhatnak a vállalkozás képviseletében, hacsak az alapító okirat másképp nem rendelkezik. A szlovák vállalkozás menedzsmentjében, operatív ügyeiben csak a beltagok vehetnek részt.
 • A kültag jogosult betekinteni a könyveibe, számviteli elszámolásaiba, az év végi zárási dokumentumokból másolatot kérni.


1. Társasági adó

  • Az adó alapja és mértéke

A társasági jövedelemadó alapja a vállalkozás nettó bevételei csökkentve a kapcsolódó költségekkel, de számos korrekciós tételt is figyelembe kell venni a cég szlovákiai adózása során. Az adó mértéke: 21 %

Adóelőleg fizetése:

havi előlegfizetés van, ha a társasági adó mértéke meghaladta a 16.000 eurot negyedéves előlegfizetés van, ha a társasági adó mértéke meghaladta a 2.500 eurot

  • Elszámolható költségek

Fő szabályként elmondható, hogy a vállalkozás érdekében felmerült költségek elszámolhatók a szlovák könyvelésben, ha csak azok nincsenek külön nevesítve az el nem számolható költségek között. A költségek indokoltságát megfelelő dokumentációval alá kell támasztani.

  • Példák elszámolható költségekre:

 • eszközök értékcsökkenési költsége
 • gépjárművekkel kapcsolatos költségek
 • kiküldetési díjak
 • értékesített eszközök könyv szerinti értéke
 • kötelező társadalombiztosítás járulékok
 • alkalmazottaknak biztosított egészségügyi és szociális ellátásokhoz való hozzájárulás
 • környezetvédelmi kiadások
 • fizetendő adók, járulékok (kivételekkel)
 • külföldön létesített telephelyhez kapcsolódó bizonyos költségek
 • hirdetési költségek, reklámköltségek kivéve bizonyos nagy értékű promóciós és reprezentációs költségeket
 • hitelek, kölcsönök kamatai speciális tartalékok, céltartalékok, időbeli elhatárolások
 • a követelések, kötelezettségek értékeléséből származó nem realizált árfolyamveszteség

 • Példák nem elszámolható költségekre:

 • büntetések, bírságok
 • számvitelileg elszámolt értékcsökkenés, mely meghaladja az adótörvény szerinti elismert leírási kulcs mértékét
 • meghatározott természetbeni, szociális, egészségügyi juttatások munkavállalók részre
 • bizonyos reprezentációs költségek, promóciós eszközök, ajándéktárgyak 17 euro/darab beszerzési ár felett

értékesített követelésekből származó veszteség

  • Továbbvihető veszteségek

Egy adóévben keletkező veszteséget 4 évig lehet felhasználni, méghozzá minden évben a veszteség egy negyedét.

  • Elismert lineáris értékcsökkenési kulcsok:

1700 eur alatt a tárgyi eszközök egy összegben elszámolhatók.

Eszköz típusa Hasznos időtartam Leírási kulcs
Számítógépek, nyomtatók, mechanikai eszközök, gépjárművek 4 év 25%
Meghatározott termelő eszközök, berendezések, mezőgazdasági gépek, bútorok 6év 16,7%
Elektromos motorok, generátorok, berendezések, hűtő és fűtőberendezések, eszközök 8év 12,5%
Meghatározott termelő eszközök, berendezések, fűtési berendezések, fémszerkezetek 12 év 8,3%
Ipari épületek, bevásárló központok, autó szervizek 20 év 5%
Adminisztratív jellegű irodaházak, lakóépületek 40 év 2,5%

2. Személyi jövedelemadó, járulékok:

Járulékok megnezése Munkavállaló Cég
szociális járulék 4,00% 10,00%
betegbiztosítás 1,40% 1,40%
nyugdíj járulék 4,00% 14,00%
egyéni egészségügyi járulék 3,00% 3,00%
munkanélküli járulék 1,00% 1,00%
garancia alap 0,00% 0,25%
tartalékalap 0,00% 4,75%
balesetbiztosítás 0,00% 0,80%
Összesen 13,40% 35,20%
Személyi jövedelem adó 19,00%

Havi 328,12 euroig adójóváírás érvényesíthető, tehát szja-t eddig az összegig nem kell fizetni.

3. Áfa:

 • Regisztrációs kötelezettség:

  Egy szlovák cég kötelezően áfa fizetővé válik, ha 12 naptári hónap folyamán az árbevétele elérte a 49 790 eurot.

  Fő szabályként az áfa alanyiság és az EU adószám azonos fogalmat és regisztrációs eljárást jelent.

  Az áfa alanyi regisztrációt az értékhatár elérése nélkül is lehet kérelmezni.

 • A kérelmezés nem automatikus, bizonyítani kell a szlovákiai gazdasági aktivitást.  A kérelem elbírálásról szakbizottságok döntenek.
 • Nemzeti sajátosság: az adóalanyi státuszról adókártyát bocsát ki az adóhivatal. A rózsaszín színű adókártya jelzi, ha egy cég áfa fizető és EU adószámmal rendelkezik.

 • Adómérték

Általános adómérték: 20%

– Kedvezményes adómérték: 10%

 (gyógyszerek, diagnosztikai anyagok, könyvek, gyógyászati segédeszközök, speciális eszközök mozgás-, hallás-, látássérülteknek, húsipari termékek, kenyér, kecske és tehéntej)

 • Nem vonható le az áfa:

 • vendéglátás
 • szórakoztatás
 • nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek

Személygépjármű, benzin áfája visszaigényelhető!

 • Számlaadási kötelezettség

a szlovák könyvelésben nincs szigorú elszámolás alá vonva a számlaadás (számlatömböt bárki vásárolhat személyazonossága igazolása nélkül, vagy excelben is lehet számlázni)

Számlának minősül és áfa visszaigénylésre jogosít a nyugta is:

Ha az 1659,7 eurot meg nem haladó készpénzes vásárlás esetén az eladó elektronikus pénztárgépből nyugtát bocsát ki. (tipikus példa: tankolás)

 • Adóvisszaigénylés

  A szlovák adórendszerben akkor nyílik meg a visszaigénylési jog, ha a levonható adó meghaladja a fizetendő adót és a következő áfa bevallási időszakban nem tudja fizetendő áfával szembeállítani a visszaigénylést.

Így a tárgyidőszaki áfa a következő havi bevallással igényelhető vissza, ha ott sem keletkezik fizetendő áfa. A bevallás benyújtásától számított 30 napon belül utalja vissza az adóhivatal az összeget.

Egyéb feltételt vagy követelményt nem támaszt a törvény a visszaigényléshez. (Például minimális adóösszeget sem vagy az sem, hogy a számla ki legyen fizetve).

Nagyobb összegű adó visszatérítés  (cca. 5000 Eur) esetén gyakori a kiutalást megelőző adóellenőrzés.

 

4. Osztalékadó

 • Szlovákiban nem biztosított (külföldi) tulajdonos esetén: 0 %
 • Szlovákiban az osztalékadó mértéke: 7 %

Itt figyelemmel kell lenni arra, hogy a tulajdonos adóilletősége szerinti országban, jövedelemadó illetve járulékfizetési kötelezettség terhelheti a külföldről származó osztalékjövedelmet.

Az üzleti életben hasonló szerződéseket használnak, mint Magyarországon. A magyar üzleti kultúra, tárgyalási szokások, üzleti protokoll is hasonló. Angolul vagy németül egyre több helyen beszélnek. Néhány elemet kiemelve a magyar üzleti környezetből:
 • pályázati lehetőségek (EU dotációk) egyre szélesebb körben elérhetőek
 • jól képzett munkaerő áll rendelkezésre, elérhető áron, a foglalkoztatást számos esetben jelentős kedvezményekkel támogatja az állam
 • a banki szolgáltatások költségei jelentősen alacsonyabbak, mint Magyarországon, a SEPA rendszernek köszönhetően belföldi utalás 4 óra alatt, külföldi utalás 24 órán belül teljesítésre kerül
 • a hivatalokkal, adóhivatallal egyre több ügyet már elektronikusan lehet intézni

Nem utolsó sorban, ha megvetjük lábunkat egy külföldi országban az adózási előnyök miatt, akkor az az ország egyben egy új potenciális piacot is jelent termékeinknek, szolgáltatásainknak.


Gyors szlovák cégalapítás személyes támogatással…

Show Comments