Založenie spoločnosti na Slovensku

You are here: Home » Naše služby » Založenie spoločnosti na Slovensku

Svoju hlavnú činnosť, ktorou je účtovníctvo na Slovensku, podporujeme aj doplnkovými službami. Sme k dispozícii svojim partnerom v nasledovných oblastiach:

 • kompletné založenie slovenskej firmy
 • registrácia organizačných zložiek na Slovensku
 • zmena slovenských firiem v OR

 • príprava a kontrolovanie zmlúv
 • právne zastúpenie na Slovensku
 • slovenský advokát, slovenský právnik

Počas svojho viacročného pôsobenia sme zrealizovali založenie, rekonštrukciu a akvizíciu viac ako 200 slovenských firiem od najmenších komanditných spoločností až po organizačnú zložku multinacionálnej korporácie.

Našu spoločnosť poverilo založením svojej slovenskej spoločnosti popri našich klientoch z Maďarska a zo Slovenska viac investorov zo Západnej a Severnej Európy.

Kvalitu našich služieb v oblasti zakladania firiem na Slovensku, resp. zmeny spoločnosti v OR a naše globálne vzťahy garantuje aj naše členstvo v MGI.

Rýchle, osvedčené založenie slovenskej spoločnosti…


 • DPH je 20% a 10%
 • daň z príjmov právnických osôb je 21% a 15%
 • 7%-ná daň pri vyberaní zisku
 • jednoduchší, prehľadnejší daňový systém
 • na Slovensko nie je miestna daň
 • elektronická komunikácia s úradmi
 • viac uznateľných nákladov v prípade prevádzkovania slovenskej firmy (napr. náklady na prevádzku motorových vozidiel, DPH z motorových vozidiel a pohonných látok)
 • minimálna mzda na Slovensku je 580 Eur
 • nezdaniteľná časť základu dane je 4 414,20 eur/rok
 • základné imanie slovenskej firmy je minimálne 5000 Eur
 • nízke bankové a administratívne náklady


 • prosím vyplňte našu tabuľku potrebnú k založeniu a v priebehu 24 hodín po jej zaslaní my Vám vyhotovíme spoločenskú zmluvu
 • ak bude spoločníkom v novej firme zahraničná právnická osoba/firma, tak je potrebný aktuálny výpis z obchodného registra tejto zahraničnej firmy úradne preložiť do slovenčiny, toto sa vyhotovuje v priebehu 2-3 dní, v súrnych prípadoch aj v priebehu 1 dňa
 • čas potrebný k zápisu slovenskej spoločnosti po podpísaní dokumentov je 7-8 pracovných dní

dokumenty treba podpísať pred našim slovenským právnikom a pred notárom, pričom sa vyžaduje osobná prítomnosť spoločníkov aj konateľov zakladanej firmy

 • čas potrebný k získaniu daňového identifikačného čísla: 7 dní po zápise spoločnosti do OR
 • registrácia pre DPH, získanie IČ DPH: Registrácia nie je automatická, treba predložiť dôkazy hospodárskej aktivity na Slovensku. O schvaľovaní žiadostí rozhodujú odborné komisie do 30 dní po predložení žiadosti.
 • bzaloženie bankového účtu môže vybaviť len konateľ osobne, mať BÚ vedený v eurách je povinnosťou, ale existuje možnosť založenia aj účtu vedeného v zahraničnej mene, resp. v zahraničnej banke

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) – založenie slovenskej firmy

 • S.r.o. je najrozšírenejšou právnou formou slovenských spoločností
 • Minimálne základné imanie potrebné k založeniu slovenskej firmy je 5000 eur
 • Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, ale ručenie spoločníkov je obmedzené. Spoločníci ručia len do výšky ešte nezaplateného základného imania.
 • S.r.o. môže založiť jedna osoba alebo viac fyzických alebo právnických osôb.
 • Pri založení slovenskej firmy treba dbať na to, že jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom v maximálne troch spoločnostiach.
 • Názov slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným musí obsahovať skratku „spol. s r. o.“ alebo skratku „s. r. o.“.
 • V účtovníctve slovenskej firmy treba zriadiť rezervný fond zo zisku bežného účtovného obdobia vykázaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke vo výške najmenej 5% čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Rezervný fond možno použiť iba na krytie prípadných strát spoločnosti.
 • Najvyšší orgán spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré treba zvolať aspoň raz za rok.

Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby – založenie slovenskej firmy

 • Pred založením slovenskej spoločnosti si treba rozmyslieť, či potrebujeme založiť samostatnú firmu alebo našej hospodárskej činnosti postačuje aj zriadenie organizačnej zložky v SR
 • Zahraničná firma môže vykonávať hospodársku činnosť na Slovensku aj tak, že si zriadi na Slovensku zapísanú organizačnú zložku
 • Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby sa nepovažuje za samostatný právny subjekt
 • Vedúcim predstaviteľom môže byť slovenský aj cudzí štátny príslušník
 • K zápisu nie je určená povinná minimálna výška základného imania

Akciová spoločnosť (a.s.) – založenie slovenskej firmy

 • Slovenskou akciovou spoločnosťou je taká právnická osoba, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou.
 • Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom. Ručenie akcionárov je však obmedzené, neručia za záväzky spoločnosti. Sú ale povinní zaplatiť celú hodnotu upisovaných akcií.
 • Názov slovenskej akciovej spoločnosti musí obsahovať skratku „akc. spol.“ alebo skratku „a.s.“.
 • Akciová spoločnosť môže byť súkromnou akciovou spoločnosťou alebo verejnou akciovou spoločnosťou.
 • Akciovú spoločnosť môže založiť jeden akcionár alebo ju môže založiť viac akcionárov. K založeniu slovenskej akciovej spoločnosti je potrebná: v prípade jedného akcionára písomná zakladateľská listina, v prípade viac akcionárov písomná zakladateľská zmluva.
 • K založeniu slovenskej firmy v prípade akciovej spoločnosti je potrebné emitovať akcie s minimálnou celkovou menovitou hodnotou 25 000 eur. Pred zapísaním firmy do OR treba akcionárom zaplatiť aspoň 30% menovitej hodnoty akcií.
 • Najvyšším orgánom slovenskej akciovej spoločnosti je valné zhromaždenie akcionárov. Valné zhromaždenie zvyčajne má tieto právomoci: zmena zakladacej listiny, rozhodnutie o zvýšení resp. znížení základného imania, menovanie a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady a rozhodnutie o rozdelení zisku.
 • Najdôležitejším operatívnym a výkonným orgánom je predstavenstvo.
 • V prípade založenia slovenskej akciovej spoločnosti treba zvoliť aj minimálne trojčlennú dozornú radu, ktorá bude kontrolovať činnosť predstavenstva.
 • Slovenské účtovníctvo a výročnú správu treba dať skontrolovať a overiť audítorovi.

Komanditná spoločnosť (k.s.) – založenie slovenskej firmy

 • Medzi založením jednotlivých typov slovenských firiem je komanditná spoločnosť takou právnou formou podnikania, v ktorej ručí za záväzky spoločnosti jeden alebo viac spoločníkov neobmedzene celým svojím majetkom (komplementári) a jeden alebo viac spoločníkov do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti).
 • Obchodné meno komanditnej spoločnosti musí obsahovať skratku „kom. spol.“ alebo „k. s.“. V prípade založenia slovenskej firmy treba mať na zreteli, že ak obchodné meno spoločnosti obsahuje meno komanditistu, ručí tento komanditista za záväzky spoločnosti tak isto ako komplementár.
 • Pri založení slovenskej komanditnej spoločnosti je minimálny majetkový príspevok komanditistu 250 eur a pre komplementárov nie je určená minimálna výška majetkového príspevku.
 • Najvyšší operatívny orgán spoločnosti sú sami komplementári, z ktorých každý môže konať v mene spoločnosti sám, ak to zakladacia listina neustanovuje inak. Na obchodné vedenie slovenskej spoločnosti sú oprávnení iba komplementári.
 • Komanditista má právo nahliadnuť do účtovných kníh a vyúčtovaní, vyžiadať si kópiu dokumentov výročných správ.

1. Daň z príjmov právnických osôb

  • Základ a sadzba dane

Základom dane z príjmov právnických osôb je rozdiel čistých príjmov spoločnosti a nákladov na podnikateľskú činnosť, ale existujú rôzne korekčné položky, ktoré treba mať na zreteli pri slovenskom zdaňovaní firmy. Sadzba dane je 21%.

Platenie preddavkov na daň:

preddavky treba platiť mesačne, ak v predchádzajúcom období suma dane presiahla 16000 eur preddavky treba platiť štvrťročne, ak v predchádzajúcom období suma dane presiahla 2500 eur (ale nedosiahla 16000 eur)

  • Uznateľné náklady

Hlavným pravidlom je, že náklady na podnikateľskú činnosť sú uznateľné aj v slovenskom účtovníctve, ak nie sú zvlášť vymenované medzi neuznateľnými nákladmi. Odôvodnenosť nákladov treba preukázať vhodnými dokumentmi.

  • Príklady na uznateľné náklady:

 • náklady na amortizáciu aktív
 • náklady spojené s motorovými vozidlami
 • náklady na služobné cesty
 • účtovná hodnota predaných aktív
 • náklady na povinné sociálne a zdravotné poistenie
 • príspevok poskytovaný zamestnancom na zdravotné a sociálne zabezpečenie
 • náklady na ochranu životného prostredia
 • splatné dane a odvody (s výnimkami)
 • niektoré náklady spojené so zriadením organizačných zložiek v zahraničí
 • náklady na reklamu, inzerciu okrem určitých promočných a reprezentačných nákladov vysokej hodnoty
 • úroky úverov a pôžičiek, špeciálne rezervy, rezervný fond, časové rozlíšenie
 • kurzové straty realizované z ohodnotenia pohľadávok a záväzkov

 • Príklady na neuznateľné náklady:

 • penále a pokuty
 • účtovné odpisy, ktoré presahujú daňové odpisy stanovené zákonom o dani
 • niektoré naturálne, sociálne a zdravotné príspevky pre zamestnancov
 • určité reprezentačné náklady, promočné materiály, darčekové predmety nad 17 eur/kus

straty z predaja pohľadávok

  • Neskoršia uplatniteľnosť straty

Daňovú stratu vykázanú v prechádzajúcich zdaňovacích obdobiach je možné odpočítať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

  • Uznávané odpisové skupiny (odpisuje sa lineárnym spôsobom):

Do 1700 eur sa hnuteľné veci účtujú priamo do nákladov.

Typ aktív Doba odpisovania Odpisová sadzba
Počítače, tlačiarne, mechanické stroje, motorové vozidlá 4 roky 25%
Určené výrobné prostriedky, zariadenia, poľnohospodárske stroje, nábytok 6 rokov 16,7%
Určené výrobné prostriedky, zariadenia, vykurovacie zariadenia, kovové konštrukcie 12 rokov 8,3%
Stavby, potrubia, elektrické a telekomunikačné káble 20 rokov 5%

Spoľahlivý slovenský účtovník…

2. Daň z príjmov fyzických osôb, odvody:

Druh odvodu/poistenia Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné odvody 4,00% 10,00%
Nemocenské 1,40% 1,40%
Starobné 4,00% 14,00%
Invalidné 3,00% 3,00%
V nezamestnanosti 1,00% 1,00%
Garančné 0,00% 0,25%
Rezervný fond solidarity 0,00% 4,75%
Úrazové 0,00% 0,80%
Celkom 13,40% 35,20%
Daň z príjmov fyzickej osoby 19,00%

Do 328,12 eur/mesiac si možno uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, čiže do tejto sumy daň z príjmov FO netreba platiť.

3. DPH:

 • Registračná povinnosť:

  Slovenská firma sa povinne stane platcom DPH, ak jej obrat počas 12 kalendárnych mesiacov dosiahne 49 790 eur.

  Slovenská firma sa povinne stane platcom DPH, ak jej obrat počas 12 kalendárnych mesiacov dosiahne 49 790 eur.

  O registráciu pre DPH možno požiadať aj bez dosiahnutia stanoveného obratu.

 • Registrácia nie je automatická, treba predložiť dôkazy hospodárskej činnosti na Slovensku. O schvaľovaní žiadostí rozhodujú odborné komisie
 • Pre Slovensko je charakteristické, že ako potvrdenie o registrácii daňový úrad vystavuje daňové kartičky. Ružová kartička znamená, že daná firma je platiteľom DPH a disponuje IČ DPH.

 • Sadzba dane

– všeobecná sadzba: 20%

– zvýhodnená sadzba: 10%

(lieky, diagnostické materiály, knihy, zdravotnícke pomôcky, špeciálne vybavenie pre osoby s postihnutím pohybu, sluchu alebo zraku)

 • DPH nie je odpočítateľná pri:

 • pohostinských službách
 • zábavných službách
 • výdavkoch, ktoré nesúvisia s podnikaním

DPH je odpočítateľná pri osobných motorových vozidlách a pohonných látkach!

 • Fakturačné povinnosti

V slovenskom účtovníctve tlačivá na faktúru nepatria medzi prísne zúčtovateľné tlačivá. (tlačivá si môže zakúpiť každý, alebo možno fakturovať aj Excelom)

Bločky z elektronických registračných pokladníc sa taktiež považujú za faktúru a oprávňujú podnikateľa odpočítať DPH:

V prípade hotovostných nákupov do sumy 1659,7 eur predavač vystaví pokladničný doklad prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. (typickým príkladom je tankovanie)

 • Žiadosť o vrátenie dane

  V slovenskom daňovom systéme vzniká právo požiadať o vrátenie dane ak suma odpočítateľnej dane presahuje splatnú daň a ani v nasledujúcom zdaňovacom období nevzniká splatná DPH, ktorá by odpočítateľnú daň vyrovnala.

Takto sa o vrátenie DPH z predmetného mesiaca požiada v rámci daňového priznania za nasledujúci mesiac, ak ani v tomto období nevznikne daňová povinnosť. Vrátenú sumu poukáže daňový úrad na účet daňovníka do 30 dní po podaní daňového priznania.

Zákon nepredpisuje žiadnu ďalšiu požiadavku či podmienku pred podaním žiadosti o vrátenie. (Nie je stanovená napríklad minimálna suma, resp. ani to, že faktúra má byť už uhradená).

V prípade žiadosti o vrátenie vyššej sumy (cca. 5000 eur) je obvyklá daňová kontrola pred vrátením dane.

 

4. Daň z dividend

 • 7%-ná daň pri vyberaní zisku

Tu treba dbať na to, že ak daňová príslušnosť vlastníka nie je na Slovensku, tak môžu byť tieto príjmy zaťažené zo strany štátu daňovej rezidencie z titulu príjmov z dividend zo zahraničia.

  V rámci každodenných podnikateľských aktivít sa používajú podobné zmluvy na Slovensku ako v Maďarsku. Obchodná kultúra, rokovacie zvyky, obchodný protokol sú taktiež podobné. Na čoraz väčšom počte miest ovládajú angličtinu alebo nemčinu. Pár vyzdvihnutých prvkov zo slovenského podnikateľského prostredia:
 • možnosti získania dotácií (dotácie od EU) sú dosiahnuteľné stále v širšom okruhu
 • je k dispozícii dobre kvalifikovaná pracovná sila za dostupnú cenu, zamestnávanie je v mnohých prípadoch štátom podporované veľkými úľavami
 • ceny bankových služieb sú oveľa nižšie ako v Maďarsku, vďaka systému SEPA sa vnútroštátne prevody uskutočňujú do 4 hodín, medzinárodné prevody sú realizované do 24 hodín
 • oveľa viac záležitostí sa už na úradoch, na daňovom úrade dá vybaviť elektronicky

A v neposlednom rade, keď zapustíme korene v nejakom cudzom štáte kvôli daňovým výhodám, potom je tento štát súčasne aj novým potenciálnym trhom pre naše výrobky, pre naše služby.


Spoľahlivá podpora slovenských odborníkov…

Show Comments