LEX KORONA BALÍK

Vplyv pandémie koronavírusu na slovenskú ekonomiku je výrazný, preto štát realizuje mnohé opatrenia pre zmiernenie dopadov COVID-19. Opatrenia a štátne príspevky slúžia na pomoc zlepšenie podnikateľského prostredia. Dňa 24.06.2020 na podnet Ministerstva hospodárstva vláda schválila 114 rozsiahlych opatrení, ktoré by mali pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku. Zákon ,, lex korona by mal byť schválený parlamentom na najbližšej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní. Väčšina jednotlivých ustanovení zákona budú účinné od 1. júla 2020. Ide napríklad o zrušenie alebo zníženie rôznych pokút, zjednodušenie energetických auditov, započítanie reálnej spotreby pohonných hmôt, zvýšenie hranice pre povinné finančné audity či zjednodušenie energetických auditov. Legislatíva by mala predvídateľnejšia – daňové a odvodové zákony sa budú meniť len raz do roka, a to 1. januára.

 Medzi kľúčové ustanovenia ,, lex korona“ patria:

 1. Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky kvôli koronavírusu.
 2. Ruší sa bankový odvod. V súčasnosti je sadzba bankového odvodu vo výške 0,4 %. Podľa návrhu zákona sa splátka odvodu za tretí a štvrtý kalendárny štvrťrok 2020 neuhrádza.
 3. „Druhá šanca“  (pri drobných nedostatkoch nebude Slovenská obchodná inšpekcia podnikateľom hneď dávať pokuty, v prvom kole bude lehota na ich odstránenie).
 4. Zvyšujú sa hranice auditu (povinný finančný audit pre firmy s ročným obratom nad 8 miliónov eur namiesto doterajších 4 miliónov).
 5. Ruší sa povinnosť vypracovávať a zverejňovať reklamačný poriadok pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú výrobky alebo poskytujú služby spotrebiteľom a ruší sa aj povinnosť obchodníkov darovať potraviny charite.
 6. Znižuje sa minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta v zmysle zákona o potravinách.
 7. Ruší sa povinnosť s. r. o. predložiť pri zvýšení základného imania schválenú účtovnú závierku overenú audítorom. Po zmene naďalej zostáva povinnosť predložiť schválenú účtovnú závierku, ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr k dňu, od ktorého k dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
 8. Zruší sa tiež povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.
 9. Zamestnávateľ v budúcnosti sám posúdi, kedy je už vyhodnotenie koncepcie politiky BOZP potrebné. Nebude potrebné pravidelné vyhodnocovanie. Podnikateľ bude musieť aktualizovať a vyhodnocovať smernicu BOZP len pri zmene skutočností. Pre prácu z domu sa upravujú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.
 10. Podnikatelia podľa schváleného materiálu nemusia na predajnom mieste sprístupňovať vyobrazenie pokladničného dokladu, vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.
 11. Výšku preddavkov na daň z príjmu SZČO v budúcnosti vypočíta a oznámi daňovníkovi daňový úrad.
 12. Ruší sa duplicitné nahlasovanie tých istých údajov zdravotným poisťovniam, ktoré nahlasuje zamestnávateľ aj Sociálna poisťovňa (napríklad ak zamestnanec čerpá nemocenské dávky).
 13. Návrhom sa ruší aj povinnosť podnikateľa oznamovať Sociálnej poisťovni skončenie podnikania.

Zdroje:https://www.mhsr.sk/uploads/files/pPQU0y5n.pdf, https://www.topky.sk/cl/10/1925105/Velky-Sulikov-ekonomicky-KORONAbalicek-presiel–NAJ-vyber-z-vyse-sto-opatreni

 

Vypracovala: Ing. Enikő  Kulacs junior účtovníčka, Paragraf účtovnícka kancelária

Show Comments

Comments are closed.