Daily Archives: 2020-07-01

LEX KORONA BALÍK

Vplyv pandémie koronavírusu na slovenskú ekonomiku je výrazný, preto štát realizuje mnohé opatrenia pre zmiernenie dopadov COVID-19. Opatrenia a štátne príspevky slúžia na pomoc zlepšenie podnikateľského prostredia. Dňa 24.06.2020 na podnet Ministerstva hospodárstva vláda schválila 114 rozsiahlych opatrení, ktoré by mali pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku. Zákon ,, lex korona by mal byť schválený parlamentom na najbližšej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní. Väčšina jednotlivých ustanovení zákona budú účinné od 1. júla 2020. Ide napríklad o zrušenie alebo zníženie rôznych pokút, zjednodušenie energetických auditov, započítanie reálnej spotreby pohonných hmôt, zvýšenie hranice pre povinné finančné audity či zjednodušenie energetických auditov. Legislatíva by mala predvídateľnejšia – daňové a odvodové zákony sa budú meniť len raz do roka, a to 1. januára.

 Medzi kľúčové ustanovenia ,, lex korona“ patria:

 1. Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky kvôli koronavírusu.
 2. Ruší sa bankový odvod. V súčasnosti je sadzba bankového odvodu vo výške 0,4 %. Podľa návrhu zákona sa splátka odvodu za tretí a štvrtý kalendárny štvrťrok 2020 neuhrádza.
 3. „Druhá šanca“  (pri drobných nedostatkoch nebude Slovenská obchodná inšpekcia podnikateľom hneď dávať pokuty, v prvom kole bude lehota na ich odstránenie).
 4. Zvyšujú sa hranice auditu (povinný finančný audit pre firmy s ročným obratom nad 8 miliónov eur namiesto doterajších 4 miliónov).
 5. Ruší sa povinnosť vypracovávať a zverejňovať reklamačný poriadok pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú výrobky alebo poskytujú služby spotrebiteľom a ruší sa aj povinnosť obchodníkov darovať potraviny charite.
 6. Znižuje sa minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta v zmysle zákona o potravinách.
 7. Ruší sa povinnosť s. r. o. predložiť pri zvýšení základného imania schválenú účtovnú závierku overenú audítorom. Po zmene naďalej zostáva povinnosť predložiť schválenú účtovnú závierku, ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr k dňu, od ktorého k dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
 8. Zruší sa tiež povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.
 9. Zamestnávateľ v budúcnosti sám posúdi, kedy je už vyhodnotenie koncepcie politiky BOZP potrebné. Nebude potrebné pravidelné vyhodnocovanie. Podnikateľ bude musieť aktualizovať a vyhodnocovať smernicu BOZP len pri zmene skutočností. Pre prácu z domu sa upravujú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.
 10. Podnikatelia podľa schváleného materiálu nemusia na predajnom mieste sprístupňovať vyobrazenie pokladničného dokladu, vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.
 11. Výšku preddavkov na daň z príjmu SZČO v budúcnosti vypočíta a oznámi daňovníkovi daňový úrad.
 12. Ruší sa duplicitné nahlasovanie tých istých údajov zdravotným poisťovniam, ktoré nahlasuje zamestnávateľ aj Sociálna poisťovňa (napríklad ak zamestnanec čerpá nemocenské dávky).
 13. Návrhom sa ruší aj povinnosť podnikateľa oznamovať Sociálnej poisťovni skončenie podnikania.

Zdroje:https://www.mhsr.sk/uploads/files/pPQU0y5n.pdf, https://www.topky.sk/cl/10/1925105/Velky-Sulikov-ekonomicky-KORONAbalicek-presiel–NAJ-vyber-z-vyse-sto-opatreni

 

Vypracovala: Ing. Enikő  Kulacs junior účtovníčka, Paragraf účtovnícka kancelária

LEX KORONA CSOMAG

A koronavírus világjárvány jelentős hatást gyakorol Szlovákia gazdasági helyzetének alakulására, ezért az állam számos intézkedést rendelt el a COVID-19 járvány által okozott gazdasági változások enyhítésére. Az intézkedések és állami támogatások a vállalkozói környezet javításához hivatottak hozzájárulni. A Gazdasági Minisztérium kezdeményezésére 2020.06.24-én a kormány jóváhagyott 114 széleskörű intézkedést a szlovákiai gazdaság újraindítására. A Lex koronatörvénynek elnevezett csomag jóváhagyása a parlament legközelebbi ülésén lenne esedékes rövidített jogalkotási eljárás keretében. Az egyes törvényi rendelkezések többsége 2020. július elsejétől lép hatályba. Ide tartozik például a különféle bírságok eltörlése vagy csökkentése, az energiaellenőrzések egyszerűsítése, a tényleges üzemanyag-fogyasztás levonhatósága, a kötelező könyvvizsgálat küszöbértékének emelése. Kiszámíthatóbb jogalkotásra lenne szükség, ezért az adó- és járulékjogszabályok csak évente egyszer, január 1-jén fognak változni.

A „Lex korona“ fő rendelkezései a következők:

 1. Hozzájárulás a koronavírus miatt zárva tartott létesítmények bérleti díjához.
 2. A banki különadó eltörlésre kerül. Jelenleg a banki különadó mértéke 0,4%. A törvényjavaslat szerint a 2020-as év harmadik és negyedik negyedévére már nem lesz kötelező a különadót megfizetni.
 3. „Második esély“ támogatás (kisebb hiányosságok esetén a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet nem fog azonnal bírságot kiszabni a vállalkozóra, első körben határidőt adnak a hiányosság megszüntetésére).
 4. Emelésre kerül a kötelező könyvvizsgálat határértéke (a könyvvizsgálat a jelenlegi 4 millió euró helyett 8 millió eurót meghaladó éves forgalommal rendelkező vállalatok számára lesz kötelező).
 5. Megszűnik a reklamációs szabályzat kidolgozására és közzétételére vonatkozó kötelezettség minden, fogyasztóknak termékeket árusító vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozó számára, valamint a kereskedőknek az élelmiszerek jótékonysági célokra történő adományozására irányuló kötelezettsége is.
 6. Csökken az olyan kötelezettségek ismételt megsértése esetén alkalmazott bírság minimális értéke, amelyekre az élelmiszertörvénynek megfelelően már korábban bírságot szabtak ki.
 7. A korlátolt felelősségű társaságok (s.r.o.) számára megszűnik tőkeemelés esetén a könyvvizsgáló által hitelesített jóváhagyott számviteli beszámoló benyújtására vonatkozó kötelezettség. A változást követően továbbra is kötelező lesz benyújtani a taggyűlés napjától legfeljebb hat hónappal korábbi adatok alapján felállított elfogadott számviteli beszámolót.
 8. Ezen kívül megszűnik a munkáltatók azon kötelezettsége, hogy működési szabályzatot dolgozzanak ki azon üzemegységek számára, ahol az alkalmazottak fokozottan meleg vagy hideg hőmérsékletnek voltak kitéve, kivéve azokat az üzemegységeket, amelyekben az alkalmazottak veszélyes munkát végeznek.
 9. A jövőben a munkáltató maga dönti el, mikor van szükség a munkabiztonsági és egészségvédelmi politika koncepciójának átértékelésére. Nem lesz szükség rendszeres felülbírálásra. A vállalkozó csak a körülmények megváltozása esetén lesz köteles aktualizálni és átértékelni a munkabiztonsági és egészségvédelmi irányelvet. Az otthoni munkát illetően változnak a munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, a tűzvédelem, a munkaidő nyilvántartása és a munkahelyi ergonómia vonatkozásában.
 10. A jóváhagyott anyag szerint a vállalkozóknak nem lesz kötelező az értékesítés helyén rendelkezésre bocsátaniuk az e-kasa klient által készített pénztári bizonylat mintapéldányát.
 11. A jövőben az egyéni vállalkozók szja-előlegének összegét az adóhivatal számítja majd ki és közli az adófizetővel.
 12. Megszűnik azoknak az adatoknak az egészségbiztosítók számára történő ismételt bejelentése, amelyeket a munkáltató a Szociális Biztosítónak már jelentett (például, ha a munkavállaló táppénzben részesül).
 13. A javaslat szerint megszűnik a vállalkozók azon kötelezettsége is, hogy értesítsék a Szociális Biztosítót a vállalkozásuk megszűnéséről.

Források: https://www.mhsr.sk/uploads/files/pPQU0y5n.pdf, https://www.topky.sk/cl/10/1925105/Velky-Sulikov-ekonomicky-KORONAbalicek-presiel–NAJ-vyber-z-vyse-sto-opatreni

 

Szerkesztette: Ing.  Kulacs Enikő junior könyvelő Paragraf Könyvelő Iroda

 

 

Július 1. változások Magyarországon

Magyarországon július 1-jétől jelentős változások lépnek érvénybe. Többek között változnak a társadalombiztosítás szabályai, az adatszolgáltatási kötelezettségek, illetve a számlázásban is történnek módosulások.

Társadalombiztosítás szabályai

Új megnevezést vezetnek be: társadalombiztosítási járulék.

Magába foglalja:
– az egészségbiztosítási járulékot (4%),
– a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (3%),
– a munkaerőpiaci járulékot (1,5%),
– nyugdíjjárulékot (10%)

és egységes, egykulcsos járulékká olvad (18,5%). Ez azt jelenti, hogy egyszerűsödik az adminisztráció mivel így mindenkinek egységes társadalombiztosítási járulékot vonnak le.

Természetesen van kivétel is, ahol kizárólag a nyugdíjjárulékot (10%) kell fizetni. Ezek a kivételek a következőek:
– szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tag;
– egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy;
– álláskeresési támogatásban részesülő személy;
– gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesülő személy;
– rehabilitációs ellátásban részesülő személy;
– fejlesztési foglalkoztatási díjban részesülő személy;
– rendvédelmi/honvédelmi egészségkárosodási járadékban/keresetkiegészítésben részesülő személy;
– rehabilitációs ellátásban részesülő személy.

Meghatározott járulékalap

Az egyéni vállalkozók, és a társas vállalkozók után csökken, a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetén pedig bevezetésre kerül a járulékfizetés alsó határa, mely azt jeleni,

hogy a minimálbér 30%-a (2020-ban 48.300 forint) után kell fizetni. Az egyéni és a társas vállalkozók számára is a társadalombiztosítás alapja a minimálbér, vagy ha a személyesen végzett főtevékenysége középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, akkor a garantált bérminimum havi összege

Társas vállalkozók közterhei:
– szociális hozzájárulási adó 17,5 %, július 1-jétől 15,5%
– szakképzési hozzájárulás 1,5 %,
– társadalombiztosítási járulék 18,5 %,
– személyi jövedelemadó (szja) 15 %, ami csak kivét után fizetendő.

Az egyéni vállalkozók közterhei is hasonlóak, annyi különbséggel, hogy nem fizetnek szakképzési hozzájárulást.

A számla adatszolgáltatási kötelezettség és számlázási változások

A kormány kétlépésben bővíti a számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket. Az első lépés 2020 július 1-je a második pedig 2021 január 1-je.

Az első lépés magába foglalja, hogy minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni, amit egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről bocsát ki. Így adatot kell szolgáltatni többek között. A kibővült adatszolgáltatási kötelezettséget azokra a számlákra kell először alkalmazni, melyek kibocsátása 2020. július 1-jén történik vagy azt követi. Ezen kívül, megszűnik az áfatartalomra vonatkozó 100.000 forintos értékhatár.

Vevő adószámának feltüntetése 2020. július 01-től kötelező tartalmi eleme lesz a számlának. Valamennyi belföldi partner adószámának első nyolc számjegyét fel kell tüntetni a számlán. Természetesen továbbra is kötelező az adószám (eu-s adószám) feltűntetése az uniós számlákon. Magánszemély vevő esetén nem kell feltüntetni sem adószámot, sem pedig adóazonosító jelet. A kiállítási határideje a teljesítéstől számított 8 napra csökken.

Kézi számlázás esetén, minden belföldi adóalany részére kibocsátott számláról -tekintet nélkül annak áfa tartalmára – online adatszolgáltatást kell teljesíteni, az alábbiak szerint:

– 500 ezer forint áfa tartalmat meg nem haladó számlák esetében 4 napon belül

– 500 ezer forint áfa tartalmat meghaladó számlák esetében haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül.

A hibás vagy elmulasztott adatszolgáltatást az adóhatóság egyéni vállalkozóknál számlánként 200.000 forintig, mindenki másnál számlánként 500.000 forintig terjedő bírsággal súlytható.

Forrás: ado.hu, portfolio.hu,

Szerkesztette: Mgr. Páldi Ádám, junior könyvelő, Paragraf Könyvelő és Adótanácsadó Iroda